Nemovitosti

Některé kluby, osady mají vlastní táborové základny a klubovny, jiné o ně usilují. Nevýhodou vlastního majetku je nutnost se o něj starat:-). Výhodou je, že na jeho údržbu a rekonstrukci můžete žádat dotace.

Vlastníme nemovitost - na co nezapomenout

Dokumentace, doklady

 • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva)

 • List vlastnictví (LV) = doklad potvrzující vlastnictví nemovitosti.

 • další dokumenty jako doklady o dodávkách služeb a energií, břemena, protokoly z revizí (rozvodů, komínů, hasicích přístrojů apod.), doklad o pojištění atd.

 • smlouva s obcí/městem, pokud pro likvidaci tříděného odpadu využíváte veřejné kontejnery na tříděný odpad, příp. přímo s firmou vyvážející odpad, např. popelnice s tříděným odpadem přímo od klubovny či základny

Správa

Velmi doporučujeme mít u nemovitosti stanoveného správce, u něhož bude jasně vymezená odpovědnost, povinnosti a práva ve vztahu ke svěřené nemovitosti (nejlépe písemně a s podpisem). Zda se bude jednat o dobrovolnickou činnost či placenou záleží na vás a možnostech vašeho klubu, osady. Správcování zejména základen bývá časově náročné. 

Revize

 • komíny (spalinové cesty) – 1x ročně,

 • hasicí přístroje – 1x ročně, tlaková zkouška každých 3 až 5 let dle typu přístroje,

 • elektroinstalace – počáteční revize před kolaudací a následně každých 5 let (dřevostavby každé 3 roky),

 • hromosvody – po 5 letech a po zásahu bleskem,

 • otopné systémy s tlakovým kotlem – před zahájením topné sezóny,

 • plyn – výchozí revize, roční kontrola a provozní revize každé 3 roky.

Revize musí provádět oprávněná osoba – revizní technik. Ten vystaví revizní zprávu, ukládejte si ji mezi základní dokumenty k nemovitosti. Zprávy jsou nezbytné zejména při pojistném plnění (v případě nehody, požáru atp.). Revize jsou náklad uznatelný vůči většině dotací.

Pojištění

Pojištění majetku je druh pojištění, kdy dochází k výplatě pojistného plnění za předpokladu, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení věci. Toto pojištění si musíte sjednat za pobočný spolek sami.

Rekonstrukce a její financování

Mějte vypracovaný dlouhodobý plán údržby a oprav k tomu si vytvářejte finanční rezervy. Dále je vhodné sledovat vyhlašované dotace a granty, ať už na úrovni MŠMT, nebo krajů a obcí. Pozor, že příprava projektu rekonstrukce je záležitostí spíše měsíců (let).

Běžné opravy nemovitostí je možné financovat z HSV.

Chceme pořídit nemovitost - tipy

 • pokud užíváte tábořiště a pozemek máte pouze v nájmu, zkuste prověřit možnost odkupu pozemku.

 • pokud chcete koupit nový pozemek, vydiskutujte si v klubu, osadě vaše představy o parametrech pozemku a hlavně, zde chcete tábořit trvale na jednom místě, poté hledejte v dané oblasti mezi pozemky, které se nabízejí k prodeji

 • můžete obeslat realitky s poptávkou, která by měla obsahovat zejména: co poptáváte, velikost, podíl, očekávaná cena, druh a charakteristika pozemku, dopravní dostupnost, očekávané širší okolí, charakter krajiny, koupání, jiné podmínky apod.

 • hledáte-li klubovnu, začněte u oslovení obce, městské části, kde působíte; dejte o sobě vědět, představte se sdílejte výroční zprávu

 • šetřete: budete potřebovat vlastní úspory, řádově 20% očekávané investice. Dalších alespoň 30% je zapotřebí mít závazně přislíbeno (investiční dotace, sbírka) než započnete práce, druhých 30% snad dokážete sehnat v průběhu realizace, a posledních 20% si můžete půjčit. Pozor, že u investiční dotace z veřejných zdrojů se dostanete do režimu veřejné zakázky a musíte soutěžit dodavatele stavby. Svépomocnou stavbu můžete realizovat jen, pokud nebudete mít finance z veřejných zdrojů, což je výhodné v tom, že ji pořídíte za polovinu ceny než od dodavatele. Přibližně platí, že 40% ceny tvoří materiál a 60% ceny tvoří práce. Chce to ale velké úsilí, motivaci vedoucích, rodičů i širšího okolí a možná i počítat delší čas.