Pojištění

Základní informace o sjednaném pojištění

Jako členská organizace ČRDM jsme pojištěni díky sjednání smlouvy na úrovni ČRDM. K pojištění se přihlašujeme jako ČTU, z.s.

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM jsou pojištěny pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů.  Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků.

Tato povinnost platí i na úroveň pobočných spolků!

ČRDM uzavřela nové pojistné smlouvy na období 2022–2025 s Generali Českou Pojišťovnou, a.s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 2022.

Ceny za pojištění

 • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba (minimální počet pojištěných osob je 30)
 • Základní paušální odpovědnostní pojištění pro organizace – 1.400 Kč
 • Připojištění odpovědnosti osob – 44 Kč / osoba
 • Připojištění dětské skupiny + 1 000 Kč k základnímu paušálnímu pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – cena dle typu vybraného typu pojištění viz pojistná smlouva

 

U základní sazby za odpovědnostní pojištění jsou pojistné limity 10 mil./10 mil. (na jednu pojistnou událost/na rok). Nově si lze sjednat pojištění i s vyššími pojistnými limity za ceny:

 • 1 800 Kč (20 mil./20 mil.)
 • 2 100 Kč (30 mil./30 mil.)

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2022. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Pojištění odpovědnosti organizace

Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2022 v základní sazbě (s limitem 10 mil./10 mil.) za 1.400 Kč. Organizacím s počtem členů nad 1000 automaticky sjednáme pojištění v sazbě (s limitem 30 mil./30 mil.) za 2.100 Kč. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Pojištění odpovědnosti osob

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti osob je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti osob. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob (spolu s datem narození). (Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v počtech vyplněných v pojištění odpovědnosti organizace – platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti osob je zpoplatněno částkou 44 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění osob je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Úrazové pojištění

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
 • smrt úrazem 170 000 Kč

VÝŠE POJISTNÉHO:

 • 17 Kč na osobu na rok

ÚZEMNÍ PLATNOST: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

Tiskopis Oznámení o úrazu – ČRDM, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Česká pojišťovna, a.s.
OCPV-ŽP
P.O.Box 305
659 05 Brno 2

nebo naskenované na e-mail servis.cz@generaliceska.cz.

Odpovědnost za škodu

Pro roky 2022–2025 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu u Generali Česká Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 1690609318.

Informace ke změně pojistitele

Od 21. 12. 2019 došlo k převzetí části pojistného kmene společnosti Generali Pojišťovna a.s. společností Česká pojišťovna a. s. a zároveň k přejmenování České pojišťovny a. s., která od 21. 12. 2019 působí na českém trhu pod názvem Generali Česká Pojišťovna a. s.

Po převzetí části pojistného kmene se klienti Generali Pojišťovny a. s. automaticky stávají klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a. s. Ta se tak stává jejich novým pojistitelem.

Pojistné smlouvy a rozsah pojištění, které Česká rada dětí a mládeže sjednala se společností Generali Pojišťovna a. s., zůstávají nadále platné a stejné.

Mění se:

Pojištěnými jsou:

Právnické osoby / organizace:

 1. Pojistník, tedy Česká rada dětí a mládeže (ČRDM);
 2. Členské organizace ČRDM;
 3. Další organizace, které se k pojištění přihlásí přes ČRDM vč. jejich pobočných spolků.

Fyzické osoby:

 1. vedoucí kolektivů dětí a mládeže;
 2. hlavní vedoucí táborů;
 3. osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží;
 4. statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků, činovníci / funkcionáři aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací (např. hospodáři, správci budov apod.);
 5. další osoby vykonávající činnost ve prospěch ČRDM a/nebo pojištěných organizací, které jsou uvedeny jmenovitě seznamu pojištěných.

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:

 1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
 2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
 3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
 4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

Rozsah pojištění:

 • Škoda nebo nemajetková újma způsobená ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením
 • Škoda na hmotné věci nebo objektu 
 • Újma na živém zvířeti 
 • Následná finanční škoda.
 • Jiná majetková újma (čistě finanční škoda), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02; vč. pokut a penále
 • Náklady právního zastoupení.
 • Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců (v rozsahu čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02.
 • Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů.
 • Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin.
 • Škody nebo jiná újma způsobená jednotlivými pojištěnými navzájem.
 • Škoda způsobená na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech
 • Škoda nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a/nebo provozem plavidel (zejména kánoí, pramic, kajaků, prámů, vorů, malých plachetnic, apod.)
 • Škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a/nebo střelivem zbraní typu vzduchovka, malorážka, airsoftová a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše apod.
 • Škoda na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické hodnoty, na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách
 • Škoda způsobené náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Pojištěný předmět činnosti:

 • Činnosti / vztahy, ke kterým jsou právnické osoby / organizace v souladu s jejich zakládací listinou, stanovami apod. oprávněny.
 • Činnosti, ke kterým jsou fyzické osoby oprávněny a vykonávají je ve prospěch pojištěných organizací.
 • Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávnění nebo povolení.

Územní rozsah pojištění:

Evropa/svět

Spoluúčast:

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

Pojistné:

 • Základní paušální odpovědnostní pojištění pro organizace – 1.400 Kč
 • Připojištění odpovědnosti osob – 44 Kč / osoba
 • Připojištění dětské skupiny + 1 000 Kč k základnímu paušálnímu pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – cena dle typu vybraného typu pojištění viz pojistná smlouva

U základní sazby za odpovědnostní pojištění jsou pojistné limity 10 mil./10 mil. (na jednu pojistnou událost/na rok). Nově si lze sjednat pojištění i s vyššími pojistnými limity za ceny:

 • 1 800 Kč (20 mil./20 mil.)
 • 2 100 Kč (30 mil./30 mil.)

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkovými pojistnými podmínkami – Věci třetích osob (DPP O 03),  Onemocnění z potravin (DPP O 07), Životní prostředí (DPP O 08), Křížová odpovědnost (DPP O 09), sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Cestovní pojištění

UPOZORNĚNÍ: Pojistná smlouva pro cestovní pojištění pro členy organizací ČRDM s Generali pojišťovnu a.s. z roku 2000 už není platná. ČRDM vede jednání s pojišťovnou o nové pojistné smlouvě k cestovnímu pojištění.

více na https://crdm.cz/clanky/dokumenty/cestovni-pojisteni/