Povinnosti vůči sbírce listin (rejstříkový soud)

Sbírka listin

Je součástí obchodního rejstříku, slouží ke schraňování veškerých důležitých dokumentů, jež souvisejí se založením a dalším fungováním podnikatelských a jiných subjektů, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Obecně, co se zakládá do Sbírky listin viz tato stránka na Tábornické základně.

Z pohledu účetnictví máte jako pobočný spolek každoroční povinnost  uložit do Sbírky listin Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví) nebo účetní závěrku (podvojné účetnictví)

a to do 30 dnů od schválení a současně nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne/konce kalendářního roku.

Jak dokumenty zveřejnit:

  • datovou schránkou OJ (nemusí být podepsáno elektronickým podpisem) na rejstříkový soud

  • na elektronickou adresu soudu – e-mailem (musí být podepsáno elektronickým podpisem statutára)

  • prostřednictvím online podání do sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani (musí být podepsáno elektronickým podpisem statutára,

  • webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz (musí být podepsáno elektronickým podpisem statutára),

  • na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW (k technickým nosičům dat musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán).

  • Prostřednictvím příslušného správce daně z příjmů – tedy finančního úřadu (vyplní na formuláři daňového přiznání „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“) - vhodné zřejmě jen pro ty, co vedou podvojné účetnictví

Důsledky porušení povinnosti založit potřebné listiny do sbírky listin

Soud může uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše 100 tisíc. Taková pokuta může být uložena v případě, kdy spolek neuposlechne výzvu soudu k doložení povinných listin (zde je lhůta poskytovaná soudem zpravidla 20 dní).

Sbírku listin může být předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů. 

Váš spolek nebude moci využít  pojištění (úrazové, odpovědnost za škodu) sjednané Českou radou dětí a mládeže.

 

Podrobněji také Právní poradna ČRDM.

Přílohy