Organizační řád

Smyslem Organizačního řádu České tábornické unie je v souladu se Stanovami ČTU 

  • upravit vnitřní členění ČTU, systém řízení, rozsah příslušnosti a pravomoci orgánů ČTU,
  •  zásady a metody práce, 
  • vzájemné vztahy mezi organizačními články a útvary a vztahy řídících orgánů ČTU k jednotlivým organizačním složkám.

Zásady zakotvené v Organizačním řádu:

  • Všechny orgány ČTU vykonávají svojí činnost tak, aby všestranně respektovaly právo členů ČTU i všech volených a jmenovaných představitelů na uplatnění jejich názorů.
  • V činnosti ČTU musí být přísně zachována demokratická pravidla řízení, čestnost a slušnost ve vzájemných vztazích a veškeré funkce musí být vykonávány zodpovědně, přesně a poctivě tak, aby byla zajištěna vnitřní soudržnost ČTU, její bezchybná funkce jako celku i nejlepší společenská pověst.
  • Všichni členové ČTU respektují právoplatná rozhodnutí volených či jmenovaných funkcionářů ČTU a k nápravě případných nesprávných rozhodnutí působí pouze prostředky vyplývajícími ze stanov ČTU, OŘ ČTU a ostatních schválených dokumentů ČTU.

Činnost orgánů ČTU

Všechny orgány ČTU řeší otázky související s jejich činností samostatně dle své schválené náplně práce. Otázky zásadní a koncepční povahy je třeba řešit kolektivně.
 
Za tím účelem se konají zasedání orgánů ČTU, a to :

  • Nejvyšší a Velké rady – nejméně 4x ročně
  • Porady týmů - nejméně 2x ročně
  • Porady revizní komise dle potřeby

Náčelník a místonáčelníci jsou pověřeni zastupovat ČTU ve střešních orgánech, kterých je ČTU členem, či pozorovatelem. Ke své činnosti mohou přibrat vedoucí jednotlivých týmů a rad či odborné poradce.
Mohou též pověřit zastupováním ČTU ve střešních orgánech některého člena ČTU na základě individuálního zmocnění, které schválí NR ČTU.

Statutárními zástupci ČTU jsou náčelník a místonáčelníci.

Přílohy
Dokumenty