Strategický plán ČTU 2023-2026

Proč ČTU potřebuje strategický plán?

Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace v dlouhodobém horizontu. Pro ČTU to znamená 4letý cyklus plánování (mezi sněmy). 

Strategické záměry vycházejí z toho, co je účelem a smyslem existence organizace, respektují výchozí situaci a potřeby členů a zároveň reagují a předjímají změny.

Strategie určuje žádoucí směry změn. Rozpracována je pak v akčním plánu. Ten stanoví již konkrétní úkoly, které vedou k plnění záměrů. Zatímco strategie je daný směr (a schválený sněmem na 4 roky), Akční plán je živý dokument, jehož plnění se monitoruje a úkoly se mohou posouvat podle situace, zdrojů  (finančních, lidských), změn v okolí atd. 
 

Strategický plán:

  • pomáhá nám jasně si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje
  • pomáhá nám v rozhodování o prioritách,
  • řeší problémy dlouhodobě a komplexně
  • je veřejný dokument (vyžadovaný také např. MŠMT v momentě, kdy žádáme o dotace), kterým naše organizace ukazuje svoji misi a kam chce směřovat.
     

Strategický plán ČTU je naše společná dohoda o nalezení společného programu na další 4 roky. Členkám a členům ČTU je jeho plné znění včetně Akčního plánu k dispozici v TaborIS.

Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze současné situace v ČTU a zároveň jsme diskutovali s členskou základnou o potřebách, hodnotách a směřování organizačních jednotek i celku.

V současné době v ČTU působí kolem stovky tábornických klubů, oddílů a trampských osad. Celkově má ČTU přes 6000 členů, z toho přes 70 % dětí a mládeže do 26 let. Členy jsou i starší dospívající a dospělí, kteří v klubech, osadách a oddílech vyrůstají, a ty chceme podpořit, aby v činnosti s dětmi pokračovali. Významnou menšinu tvoří v ČTU i starší členové, kteří se již nevěnují pravidelné činnosti s dětmi a spíše pěstují tábornickou činnost v rámci svých dlouholetých komunit v klubech a osadách stejně jako samotáři. I jejich potřeby chce unie brát v potaz v rámci mezigeneračního dialogu.

Společnost se rychle vyvíjí, mění, přicházejí náhlé nečekané změny.  Z průzkumu názorů mezi členy vyplynulo, že jsme poněkud zanedbávali přemýšlení o hodnotových základech našeho hnutí, které společně utváříme. Jsou hodnoty, na kterých stavíme, stále živé? K čemu jsou dnešním dětem a mládeži? Nejsou jen přežitou starou tradicí? Jak je můžeme moderně nabídnout dětem, aby byly přitažlivé? 

Tradice tábornictví, trampingu a jisté volnosti a nezávislosti je dle nás lákavá i v dnešní době. Vede k samostatnosti, ke schopnosti umět si poradit v omezených podmínkách, nebýt z cukru a zhýčkaní. Chceme znovu budovat hrdost na ni v dnešních dětech a mládeži. Zároveň jsme citliví k tomu, co se děje kolem nás, a uvědomujeme si propojení společnosti jako celku a vyvažujeme tuto nezávislost a svobodu zodpovědností, citlivostí a respektem vůči přírodě i lidem.

5 strategických oblastí strategického plánu ČTU

ČTU jako organizace vědomá si hodnot, idejí a své historie - pilířů, na kterých staví svoje poslání

ČTU jako organizace s výchovným programem, který skloubí tradice ČTU s trendy v pedagogice a potřebami dětí a mládeže v realitě 21. století

ČTU jako dobře fungují organizace s jasným rámcem a podporou pro fungování organizačních jednotek

ČTU jako organizace s efektivním řízením a nakládáním s finančními zdroji

ČTU jako organizace dbající o výběr kvalitních osobností do rolí vedoucích a o jejich osobnostní rozvoj