Povinnosti vůči finančnímu úřadu

Úvodem...

  • ČTU a její pobočné spolky jsou veřejně prospěšnými daňovými poplatníky.
  • je třeba rozlišovat hlavní činnost (vyplývající ze stanov) a vedlejší činnost (příklad pronájem tábornické základny)
  • předmětem daně nejsou příjmy z hlavní činnosti, pokud související výdaje jsou vyšší; a dotace
  • osvobozené od daně jsou členské příspěvky dle stanov a dary
  • předmětem daně jsou příjmy z nájemného, členského příspěvku (mimořádného), z reklam

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

A. Není potřeba podávat pokud máte pouze příjmy, které

  • nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené a
  • příjmy z nichž se daň vybírá srážkou 
  •  

To bude pravděpodobně situace většiny organizačních jednotek: Jednotka má hospodářský výsledek z hlavní činnosti záporný, nemá jiné příjmy než členské příspěvky, dotace a přijaté bezúplatné plnění (dary) a úroky z běžného účtu jsou zdaněné srážkovou daní.

Lze zaslat  Finančnímu úřadu dopis s oznámením, že OJ nemá povinnost podávat daňové přiznání z výše uvedených důvodů.

B. Je potřeba podat, pokud výsledek z hlavní činnosti není záporný, nebo pokud máte příjmy z vedlejší činnosti, případně kombinaci obojího.

Daňové podání jste povinni podat elektronicky ve formátu xml. Lze je poslat přímo z portalu Moje daně , odeslat pomocí přístupových údajů do datové schránky vaší OJ, nebo si xml stáhnout a později poslat přímo vaší datovou schránkou.

Daňové přiznání není nutné podepisovat elektronicky, za podepsané statutárem platí právě odeslání datovou schránkou.

Podrobnější návody a příklady naleznete v Taboris v sekci Dokumenty/Ekonomika prakticky. Pro úplnost uvádíme, že termín podání je 1. dubna následujícího roku.

Daň z nemovitosti

Týká se OJ, které vlastní nemovitý majetek (budovu, pozemek). 

Daňové přiznání se podává do 31. ledna, pokud jste nabyli nemovitost v předešlém roce (do 31.12), případně pokud došlo v předešlém roce ke změně, např. výměry.

Jinak se přiznání nepodává a pouze vám přijde výměr od fonačního úřadu každým rokem do datové schránky. Daň zaplatit musíte do 31.5. každého roku. V daňovém přiznání může OJ uplatnit osvobození od daně (tj. daň nebude platit za osvobozenou nemovitost) a to v případě, že nemovitost nevyužívá k podnikání, nájmu ani pachtu.

Další daně

Silniční daň budete platit pouze, pokud je vozidlo registrováno na vaši OJ.

Daň z přidané hodnoty - předpokládáme, že naše OJ nejsou plátci, tato daň se nás tedy netýká.